20 Aralık 2022

Kütüphane ve Dokümantasyon Yönergesi

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönergesi

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönerge, Altınbaş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak; yönetim ve örgütlenme esaslarını belirlemek,
kullanıcıların, kütüphane kaynaklarından düzenli ve verimli bir biçimde yararlanmasını
sağlamak, kütüphane kaynaklarını korumak ve geliştirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu yönergede adı geçen:
a) Direktör: Altınbaş Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü’nü
b) Kaynak/ Materyal: Kütüphanedeki kitap, süreli yayın, görsel-işitsel
malzeme ve benzeri eserleri
c) Kullanıcı: Altınbaş Üniversitesi’nin öğrenci ve personeli ile okul dışından gelen
araştırmacıları,
d) Kütüphane: Altınbaş Üniversitesi Kütüphanesini
e) Öğrenci: Altınbaş Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencileri
f) Personel: Altınbaş Üniversitesi’nde tam ve yarı zamanlı çalışan idari ve akademik
çalışanları,
g) Üniversite: Altınbaş Üniversitesi’ni
ifade eder.

Yönetim ve Örgütlenme
MADDE 3 – (1) Kütüphane hizmetleri “Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü”
sorumluluğunda yürütülür.

a) Direktör, Kütüphanenin yöneticisidir. Kütüphanede çalışan tüm personelin genel
yönetimi, denetimi, iş bölümü oluşturma ve yetiştirme görev ve yetkisine sahiptir.

b) Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü’nün görevleri:

1) Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmak,
2) Kütüphaneye atanacak/görevlendirilecek personel konusunda rektörlüğe görüş
bildirmek
3) Kütüphane personeli denetimi görevini yürütmek,
4) Kullanıcıların gereksinimlerini göz önünde bulundurarak gerekli yurtiçi ve yurtdışı
tüm kaynakların teminini sağlamak,
5) Kütüphane dermesine eklenen tüm yayınların sistematik bir biçimde düzenleyip,
kullanıcıların yararlanmasını sağlamak,
6) Kütüphanedeki tüm materyallerin muhafazasını sağlamak,
7) Kütüphane hizmetleri hakkında ayrıntılı faaliyet raporu hazırlayarak her yıl Ocak
ayı içinde rektörlüğe sunmak.
8) Kütüphane bünyesinde kütüphanecilik eğitimi alan öğrencilere staj ve uygulama
çalışması yaptırmak.
9) Fotokopi vs. yollarla elde edilen gelirlerin kütüphane dermesinin geliştirilmesi için
harcamak.
10) Kütüphane personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi
eğitimlerden yararlanmasını sağlamak.
11) Bu yönerge uyarınca görev alanına giren diğer tüm kütüphane hizmetlerinin
gerektirdiği çalışmaları yürütmektir.

c) Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nce verilen hizmetler:
1) Kullanıcıların gereksinim duyduğu, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin
gerektirdiği her türlü bilgi kaynağını temin etmek ve hizmete sunmak,
2) Kütüphane hizmetlerinin kullanıcıların memnuniyetini sağlayacak oranda hızlı ve
verimli bir biçimde verilmesini sağlamak,
3) Kütüphaneler arası ödünç yayın hizmeti (ILL: International Library Loan) ile
üniversite içi ve dışı diğer tüm kurum ve kuruluş kütüphaneleri ile işbirliğinde bulunmak,
4) Üniversite rektörlüğü tarafından verilen diğer görevleri yürütülmek ve benzeri
hizmetlerdir.

Kütüphane Dermesinin Oluşturulması
MADDE 4 – (1) Kütüphane dermesi kitap, dergi, gazete, görsel-işitsel materyal vb.
eserlerden oluşur.
(2) Kütüphane dermesi satın alma ve bağış yolu ile geliştirilir.
(3) Satın alınacak yayınlar kütüphane ihtiyaçlarına göre belirlenir. Üniversitede görev
alan akademik personel yayın taleplerini Üniversite Rektörlüğü’ne resmi yazı ile
bildirmelidir.
(4)Yayın taleplerinin değerlendirilmesi ve fiyat bilgileri Kütüphane ve
Dokümantasyon Direktörlüğü’nce tespit edildikten sonra o yılki bütçe olanakları çerçevesinde
incelenerek, Rektörlükçe onayı alındıktan sonra sipariş edilir.
(5)Bağış yolu ile edinilen kaynaklar doğrudan kütüphane demirbaşına
kaydedilebileceği gibi, gereksinim duyulmadığı takdirde tutanak tutularak ayıklama yoluna
gidilebilir.

Kütüphane Kullanımı
MADDE 5 – (1) Kütüphane içerisinde cep telefonu ile konuşmamalıdır.
(2) Kütüphane içerisinde gürültü yapılmamalı veya yüksek sesle konuşulmamalıdır.
(3) Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmemelidir.
(4) Kütüphane içerisinde tütün ve tütün mamulleri kanun gereğince tüketilemez.
(5) Kullanıcılar, şahsi eşyalarını korumakla yükümlüdür. Bunların çalınmasından ve
kaybolmasından kütüphane personeli sorumlu tutulamaz.
(6) Dış kullanıcılar kütüphane yönetiminden izin alarak kütüphane kaynaklarından
yararlanabilir.
(7) Direktör, kütüphane içinde huzuru bozan kullanıcıyı, tutanak tutarak kütüphaneden
çıkarma yetkisine sahiptir.
(8) Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta vb. özel eşya görevli tarafından kontrol
edilebilir.
(10) Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılmaz.
(11) Kullanıcılar, kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamaz ve elektronik
araç ve gereçlerin yerlerini değiştiremez.
(12) Ödünç işlemi tamamlanmadan kaynaklar dışarı çıkarılmaz.
(13) Kullanıcılar, kütüphanede çalışma saatlerine uymalı, kapanış saatinden önce
kütüphaneyi terk etmelidir.

Kütüphaneden Yararlanma/ Ödünç Hizmeti
MADDE 6 – (1) Kütüphane kaynaklarından Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, idari
ve akademik tüm personeli, aynı zamanda dış kullanıcılar yararlanabilir.
(2) Öğrencilerin, ödünç alma işlemlerinde üniversite kimlik kartlarını kesinlikle
göstermeleri gerekmektedir.
(3) Üniversite kimlik kartı olmayan öğrencilere kitap ödünç verilmez. Başkasının
kartı ile ödünç kitap alınamaz.
(4) Ansiklopediler, sözlükler, süreli yayınlar, danışma kaynakları, görsel- işitsel
materyaller, tezler, projeler ödünç verilmez.
(5) Kütüphane yönetimi gerek gördüğü takdirde ödünç verilen materyali süresi
dolmadan geri isteme hakkına sahiptir. Bu durumda kullanıcı 3 (üç) gün içinde yayını geri
getirmek mecburiyetindedir.
(6) Ödünç verilen materyalin tüm sorumluluğu iade edene kadar ödünç alan
kişiye
aittir.
Ödünç verme işlemi belirli bir süre içindir. Öğrenci, yüksek lisans ve idari personel
kullanıcı grupları takdirde iade süresi dolmamışsa 1 (bir) defaya mahsus 15 (on beş) gün ek
iade süresi verilebilir. Akademik personelin ek iade süresi 1 (bir) defaya mahsus 30 (otuz)
gündür.
(7) Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve kitap
gecikme bedelini ödemeden ödünç kitap alamaz veya iade sürelerini uzatamazlar. Kitap iade
edildiğinde ve gecikme cezası ödendiğinde kullanıcılar ödünç yayın alma işlemini yapabilirler.
(8) Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve
gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.
(9) Kütüphaneden; Öğrenciler 15 (on beş) gün süre ile 3 (üç) kitap, yüksek lisans
öğrencileri 1 (bir) ay süre ile 5 (beş), Akademik Personel ise 4 (dört) ay süre ile 10 (on) kitap alma
hakkına sahiptir. Kullanıcı bazında kitap sayıları ve ödünç süreleri;

Öğrenciler (önlisans ve lisans öğrencileri) 3 kitabı 15 gün 2 Kitapdışı materyal 2’şer saat Tüm Kullanıcılar için

1 kez uzatma

 

Öğrenciler (Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri) 5 kitabı 30 gün 2 Kitapdışı materyal 2’şer saat
Akademik personel 10 kitabı 120 gün 2 Kitapdışı materyal 2’şer saat
İdari personel 3 kitabı 15 gün 2 Kitapdışı materyal 2’şer saat

(10) Dış kullanıcılar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan yazılı izin alarak
kütüphanelerimizi araştırma amaçlı kullanabilir, ödünç yayın alamazlar.
(11) Mezun öğrenciler, kütüphaneden ödünç kitap hizmetinden yararlanamaz. Ancak
kütüphane içi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Mezun kimliği karşılığında
grup çalışma odaları ödünç verilebilir. (Öncelik aktif öğrencilerde olmak üzere). Ücreti
karşılığında diğer üniversite kütüphanelerinden basılı şeklinde makale talepleri
yapılabilir. Her yerleşkede bulunan 7/24 alanları ve bilgisayarları kullanabilirler.

Görsel-İşitsel Materyal Kullanımı
MADDE 7 – (1) Görsel-İşitsel koleksiyon; CD, DVD, slayt vb. tüm görselişitsel
materyalden oluşur.
(2) Kullanıcılar, görsel-işitsel materyallerden kütüphane içinde ayrı bir salonda
hazırlanan “Multimedya odası’nda” yararlanabilir.
(3) CD, DVD vb. tüm görsel-işitsel materyalin kopyalanması telif haklarıgereğince yasaktır.
(4) Görsel işitsel materyaller tüm kullanıcı gruplarına en fazla 2 materyali 7 gün süre ile
ödünç verilir.
(5) Zamanında iade edilmeyen görsel-işitsel materyaller için gecikme bedeli
uygulanır. Geciktirilen her gün için yayın başına 1 TL gecikme bedeli uygulanır.

Geç İade/ Gecikme
MADDE 8 – (1) Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane
kaynakları için öğrenciler günlük ceza işlemine tabi tutulur.
(2) Gecikme bildirimlerine rağmen ödünç aldığı yayını iade etmeyen öğrencilerin
öğrenci otomasyon sistemindeki kayıtlarına erişim kısıtlaması getirilmektedir. Gününde iade
edilmeyen her yayın için alınan gecikme bedeli belirtilen tabloya göre hesaplanır.
Gün bazında gecikme bedelleri;
Kullanıcı 1 gün ve sonrası
Tüm Kullanıcılar Her gün için: 1 TL
Görsel-işitsel materyallerin iadesinde geciken her gün için 1 TL gecikme bedeli uygulanır.
Saatlik ödünç verilen kaynaklar için her geç getirilen bir saat için 1 TL gecikme bedeli
uygulanır.
Gün bazında gecikme bedelleri;
Kullanıcı Her geç getirilen bir saat için
Tüm Kullanıcılar 1 TL
(3) Kullanıcılar, Mahmutbey Teknoloji Kampüsünde yer alan Mali İşler, Bütçe ve
Satın Alma Daire Başkanlığı’na kitap gecikme bedelini yatırıp, dekontunu kütüphaneye
getirerek kitap gecikme bedelinin ödeme işlemlerini yapabileceklerdir. (Yatırılan ücretin
kitap gecikme bedeli olduğu belirtilecektir.)
(4) Kitap gecikme bedeli üniversitenin banka hesabına (Deniz Bankası Hesap No :
9130- 9681319-351) IBAN: TR76 0013 4000 0096 8131 9000 01 gönderilir. (Açıklama
kısmına kitap gecikme bedeli olduğu belirtilmelidir.)

Kaybolan/Hasar Gören Yayınlar
Madde 9 – (1) Üye tarafından ödünç alınan kütüphane bilgi kaynağının
kaybedilmesi ya da kullanılamayacak derecede hasar görmesi durumunda üyeden bilgi
kaynağının aynısını sağlaması istenir. Eğer baskı dışı olması nedeni ile temin edilememesi
halinde; bilgi kaynağını kaybeden veya hasara uğratan üyeye, her bir kaynak için kayıp
cezası, güncel temin bedeli tahakkuk ettirilir. İade tarihi geçen kaynaklarda günlük gecikme
cezası, üyeden ayrıca tahsil edilir. Yayın kaybedilmesinde 40 TL (etiket, manyetik bant vb
işlemler için) kayıp cezası alınır.
(2) Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL) yoluyla diğer üniversitelerden istenen
bilgi kaynaklarına ilişkin cezalar, kütüphane koleksiyonumuzdaki kaynaklarla ilgili
cezaların iki katı olarak tahakkuk ettirilir.

Rezerv Hizmeti
MADDE 10 – (1) Rezerv hizmeti; Bir öğretim yılında, bir ders kapsamında yoğun
olarak kullanılması düşünülen ders kitapları, yardımcı ders kitapları, öğretim üyelerince
sağlanacak ders notları, makale fotokopileri ve kaynak eserler için kütüphane tarafından
verilecek hizmetleri kapsar. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğretim üyeleri seçtikleri
kaynakları kütüphaneye bildirerek, bunların bir yarıyıl boyunca ayırtılmış yayınlar olarak
saklanmasını isteyebilirler.

Kütüphaneler Arası Ödünç Hizmeti (ILL: International Library Loan)
MADDE 11 – (1) Kütüphane, belirli kurallar çerçevesinde kullanıcılar için diğer
kütüphanelerden makale fotokopisi ve kitap getirtme hizmeti verilir.
(2) Bu hizmetlerden yüksek lisans/doktora öğrencileri ve akademik ve idari personel
ücretsiz yararlanır. Ödünç getirtilen kitabın iade ve ek iade süreleri istek yapılan kütüphanenin
kurallarına göre belirlenir.
(3) Ek iade talebi, iade süresi dolmadan, en geç bir hafta önce yapılır.
(4) Ödünç aldığı kitabın iadesini 7 (yedi) güden fazla geciktiren kullanıcıya 1 (bir)
yıl süre ile ödünç kitap verilmez.
(5) Yapılan yayın isteklerinin kargo masrafları istek yapan üniversite kütüphanesine aittir.
(6) Dergiler, Referans Kaynakları ve kitap dışı materyallerin isteği yapılamaz.
(7) Altınbaş Üniversitesi kütüphanesinden talep edilen yayın isteklerinin her türlü masrafı
(fotokopi, kargo vb) ücreti üniversitemizce karşılanır.
(8) Yayının kaybedilmesi ve geciktirilmesi durumunda ilgili kütüphanenin cezai kuralları
işleme alınmaktadır.
(9) İstek yapan kütüphane, kütüphaneler arası iş birliği kapsamında aynı anda en fazla 5
kitap talep edebilir.
(10) Kullanıcı, kütüphaneler arası iş birliği kapsamında diğer kütüphanelerden aynı anda
en fazla 5 yayın talep edebilir.
(11) Kütüphane tarafından diğer üniversite kütüphanelerine verilen kitapların kullanımı
sırasında ortaya çıkabilecek zararlar ve kayıplardan isteği yapan kütüphane, kütüphanemize karşı
sorumludur.

Gazete ve Süreli Yayınlar Bölümü
MADDE 12 – (1) Gazete ve dergilerin kullanımı sadece kütüphane içerisinde
olup, ödünç verilmez.
(2) Dergiler fotokopi çektirmek için kullanıcının üniversite kartı alınarak bir
süreliğine dışarı verilebilir. Bunun dışında hiçbir süreli yayının dışarı çıkarılmasına
müsaade edilmez.
(3) Kütüphanedeki tüm gazeteler 1 (bir) ay süre ile arşivlenir.

Telif Hakları
MADDE 13 – (1) Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm bilgi kaynakları telif
hakları yasası kapsamındadır. Bu yasaya göre kitapların sadece %10’u, dergilerin ise bir
makalesi çoğaltılır. CD, DVD, kaset gibi multimedia araçları başka bir amaç için
kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
(2) Abone olunan online veritabanlarının kullanımında da üniversitenin abonelik ve
lisans koşullarına aynen uyulmalıdır.
(3) Tüm kütüphane kullanıcıları, telif hakkı yasalarını ve Kütüphane Hizmetleri
Yönergesi kurallarını kabul etmiş sayılır. Kütüphane materyalinin yasa dışı kullanımı
durumunda yasal işlemlere başvurulur.

Uygulanacak Yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Yönerge maddelerine aykırı davranışlarda bulunanlara aşağıdaki
yaptırımlar uygulanır:
a) Üzerinde ödenmemiş kütüphane borcu bulunan kullanıcılara herhangi bir kaynak
ödünç verilmez.
b) Nadir ve özel değere sahip, yeri doldurulamayacak kaynakların kaybedilmesi
veya hasar görmesi (telafisi mümkün olmayan kayıp ve hasarlar) halinde sorumlu olan
kullanıcıların kütüphane kullanım hakkı iki (2) yıl dondurulur. Ayrıca sorumlular hakkında
disiplin soruşturması açılır ve diğer yaptırımlar uygulanır.
c) Kütüphane personeli, kütüphane içinde uygunsuz davranışlarda bulunulması,
kitap ve kütüphane kaynaklarına yönelik yıpratıcı uygulamaların oluşması, kayıt
yaptırmadan kaynakların kütüphane dışına izinsiz çıkartılması, kayıp veya hasar vakalarının
kasıtlı olarak tekrarı ve genel olarak bu Yönerge’de belirtilen kurallara uyulmaması halinde
ilgili şahıslar hakkında tutanak hazırlar. Bu kişilerin Üniversite Yönetimince
Kütüphaneden yararlanma hakları 1 (bir) yıl kısıtlanır, haklarında disiplin soruşturması açılır
ve diğer yaptırımlar uygulanır.
d) Mezun olan öğrenciler ilişik kesme formunu kütüphane görevlisine
imzalatmak zorundadır.

İlişik Kesme İşlemleri

MADDE 15 – (1) Üzerinde materyal bulunan veya geçmiş dönemlerden
üzerinde kitap gecikme bedeli bulunan üyelerin üzerinde gözüken materyali iade etmediği ve/veya
gecikme bedellerinin ödenmediği sürece ilişik kesme belgeleri imzalanmaz.
(2) Üzerinde kütüphaneden ödünç aldığı materyal kayıtlı olduğu halde öğrenimi yarıda kesip ayrılan
kullanıcı, idari/yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildikten sonra
Rektör’ün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu yönergeyi Altınbaş Üniversitesi Rektör’ü yürütür.